Voorwaarden

Online Veilingvoorwaarden INGEVROREN Embryo’s

1. Z Online Auction wordt georganiseerd door Stoeterij Zangersheide NV met maatschappelijke zetel te Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken.

2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden

3. Stoeterij Zangersheide NV verkoopt via haar website ingevroren embryos’s namens en voor rekening van derden. Stoeterij Zangersheide NV treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website www.zangersheide.auction te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Z Online Auction.

4. De embryo’s worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.

5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door Stoeterij Zangersheide NV aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.

6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt volgens de volgende biedstappen:

  • Van 500 euro - 20.000 euro per €500,-
  • Van 20.000 - 50.000 euro per €1000,-
  • Van 50.000 euro - 100.000 euro per €2000,-
  • Vanaf 100.000 euro per €5000,-

7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.

8. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan Stoeterij Zangersheide NV een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. Stoeterij Zangersheide NV reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten dewelke contant betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het embryo aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van Stoeterij Zangersheide NV.

9. De embryo’s worden op het eind van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.

10. Stoeterij Zangersheide biedt de koper de mogelijkheid om het ingevroren embryo te verzekeren via hun verzekeringsfirma. De premie voor deze verzekering bedraagt 35% van het afslagbedrag (excl. BTW en taksen). Wanneer u een bod uitbrengt wordt u de optie geboden om deze verzekering af te sluiten. De voorwaarden van deze verzekeringspolis vindt u hier. Indien u de verzekering afsluit zal de verzekeringsfirma na afloop van de veiling een factuur voor deze verzekeringspolis uitreiken aan de koper, dewelke contant betaalbaar is en dient te worden voldaan op de rekening van de verzekeringsfirma.

11. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.

12. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde embryo’s gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. Indien de koper een verzekering afsluit voor het embryo zal Stoeterij Zangersheide de regelingen treffen voor de levering van het embryo, onder voorwaarde dat de premie voor de verzekeringspolis voldaan werd aan de verzekeringsfirma. Aflevering zal pas plaats vinden zodra ZANGERSHEIDE de Verkoper heeft geïnformeerd dat het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 9 is bijgeschreven op het rekeningnummer van ZANGERSHEIDE. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat er ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de embryo’s na de veiling mochten vertonen.

13. De eigendom van de embryo’s gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de koper aan de veilingorganisatie.

14. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de embryo’s heeft geselecteerd.

15. De informatie betreffende de embryo’s is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de embryo’s, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Stoeterij Zangersheide NV is bij de omschrijving van een kavel in haar catalogus afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Stoeterij Zangersheide NV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus of op haar website en online catalogus.

16. In geval van export zal de koper binnen 3 maanden een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW. Gelieve te informeren naar de exportmogelijkheden van het ingevroren embryo vooraleer een bod uit te brengen. Bij enkele van de aangeboden ingevroren embryo's is het NIET mogelijk om deze embryo's te exporteren. 

17. De koper van een embryo verbindt zich ertoe het geboren veulen in te schrijven in Studbook Zangersheide vzw.

18. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de Verkoper en de Koper welke verband houdt met de Veiling  - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Verkoper en Koper.

19. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.

20. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

Deze website gebruikt cookies om het functioneren en uw gebruiksgemak van deze website te verbeteren.
Lees meer