Voorwaarden Embryo's & Fokmerries

Online Veilingvoorwaarden embryo’s en fokmerries

 1. Z Online Auction wordt georganiseerd door Stoeterij Zangersheide NV met maatschappelijke zetel te Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden
 3. Stoeterij Zangersheide NV verkoopt via haar website paarden/embryo’s namens en voor rekening van derden. Stoeterij Zangersheide NV treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website zangersheide.auction te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Z Online Auction.
 4. De paarden/embryo’s worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door Stoeterij Zangersheide NV aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt volgens de volgende biedstappen:

  - Van 500 euro - 20.000 euro per €500,-

  - Van 20.000 - 50.000 euro per €1000,-

  - Van 50.000 euro - 100.000 euro per €2000,-

  - Vanaf 100.000 euro per €5000,-

 7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
 8. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan Stoeterij Zangersheide NV een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. Stoeterij Zangersheide NV reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten dewelke contant betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het paard/embryo door de koper vereffend dient te worden op de rekening van Stoeterij Zangersheide NV.
 9. De paarden/embryo’s worden op het eind van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.
 10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.
 11. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden/embryo’s gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat er ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden na de veiling mochten vertonen.
 12. De eigendom van de paarden/embryo’s gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de koper aan de veilingorganisatie.
 13. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden/embryo’s heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
 14. De informatie betreffende de paarden/embryo’s is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Stoeterij Zangersheide NV is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Stoeterij Zangersheide NV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus. 
 15. Indien niet anders tussen de Verkoper en de Koper na de Veiling overeengekomen en doorgegeven aan Stoeterij Zangersheide, wordt de merrie op kosten van de koper opgehaald bij de verkoper. Aflevering zal pas plaats vinden zodra ZANGERSHEIDE de verkoper heeft geïnformeerd dat het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikle 9 is bijgeschreven op het rekeningnummer van Stoeterij Zangersheide. Bij de levering van het paard/embryo dient het formulier ‘Proof of delivery’ door de koper ingevuld en ondertekend te worden. Alle embryo’s zijn verzekerd tot 30 dagen na de geboorte. Alle fokmerries zijn verzekerd tot 30 dagen na de veiling.
 16. In het geval van een draagmerrie dient de merrie op kosten van de koper na het spenen terug afgeleverd te worden op Stoeterij Zangersheide. Het transport van de draagmerrie van Stoeterij Zangersheide terug naar haar eigenaar is op kosten van de verkoper. De verkoper mag aan de koper een waarborg van maximaal 2000 euro vragen voor zijn (gehuurde) draagmerrie. Dit bedrag wordt door de koper aan Stoeterij Zangersheide betaald. Wanneer de draagmerrie in goede conditie aan Stoeterij Zangersheide geleverd wordt zal dit bedrag aan de koper terugbetaald worden.
 17. In geval van export van de merrie/ het embryo zal de koper binnen het jaar een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 18. De koper van een embryo of drachtige merrie verbindt zich ertoe het geboren veulen in te schrijven in Studbook Zangersheide vzw.
 19. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de Verkoper en de Koper welke verband houdt met de Veiling  - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Verkoper en Koper.
 20. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.
 21. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

Deze website gebruikt cookies om het functioneren en uw gebruiksgemak van deze website te verbeteren.
Lees meer