Online Veilingvoorwaarden verkoper

1. De Verkoper biedt zijn paard aan voor de online veiling. Zangersheide zal de Verkoper tijdig laten weten of het paard al dan niet geselecteerd werd voor de veiling.

2. ZANGERSHEIDE is geen partij bij de koop-/verkooprelatie van het te koop aangeboden paard. ZANGERSHEIDE treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en de koper van het paard. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door ZANGERSHEIDE bepaald. Dit betekent onder andere dat Zangersheide de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer kavels niet te veilen of, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

3. De verkoper verklaart kennis te hebben genomen van deze veilingvoorwaarden en verklaart deze veilingvoorwaarden te aanvaarden. De verkoper aanvaardt alle verplichtingen die eigen zijn aan een online veiling, ook als deze niet expliciet vermeld werden in deze voorwaarden.

4. De verkoper gaat ermee akkoord dat zijn naam of firmanaam als fokker en/of verkoper op de website van de veiling wordt vermeld.          

5. De verkoper van een fokmerrie verklaart kennis te hebben genomen van alle verplichtingen en onkosten in verband met de veiling, en gaat akkoord met een inhouding van 11 % (excl. BTW) van de toewijzingsprijs (= verkoopprovisie) van de merrie als bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie  en de verzekering van de merrie te aanvaarden. De verkoper van een embryo verklaart kennis te hebben genomen van alle verplichtingen en onkosten in verband met de veiling, en gaat akkoord met een inhouding van 15 % (excl. BTW) van de toewijzingsprijs (= verkoopprovisie) van het embryo als bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie en de verzekering van het embryo te aanvaarden. De verkoper van een jong paard verklaart kennis te hebben genomen van alle verplichtingen en onkosten in verband met de veiling, en gaat akkoord met een inhouding van 12 % (excl. BTW) van de toewijzingsprijs (= verkoopprovisie) van het paard als bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie en de verzekering van het paard te aanvaarden. De verkoper van een veulen verklaart kennis te hebben genomen van alle verplichtingen en onkosten in verband met de veiling, en gaat akkoord met een inhouding van 12 % (excl. BTW) van de toewijzingsprijs (= verkoopprovisie) van het paard als bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie en de verzekering van het veulen te aanvaarden.

6. De biedingen en de betalingen geschieden uitsluitend in EURO.

7. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling bij opbod aan de hoogste bieder. De veiling staat onder toezicht van een veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt. Deelname aan een veiling betekent voor een bieder niet dat een kavel zonder meer aan de bieder wordt verkocht.                                                                                 

8. ZANGERSHEIDE gunt elk van de paarden aan de laatste bieder. Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van de veiling nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd. Ten aanzien van de Verkoper wordt de afrekening als volgt opgemaakt: toewijzingsprijs minus verkoopprovisie = nettoprijs + de eventueel van toepassing zijnde BTW indien de Verkoper BTW-plichtig is over de toewijzingsprijs.

9. ZANGERSHEIDE zal proberen het verschuldigde bedrag na de veiling van de koper te innen. De veilingorganisatie is echter niet verantwoordelijk voor de inning oftewel kan niet aansprakelijk worden gehouden indien deze inning om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt. De verkoper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de veilingorganisatie niet aansprakelijk is voor het mogelijk niet kunnen achterhalen van de identiteit van de koper, noch voor wanbetaling vanwege de koper.

10. Indien niet anders tussen de verkoper en de koper na de veiling overeengekomen en doorgegeven aan ZANGERSHEIDE, wordt het paard op kosten van de koper opgehaald bij de verkoper. Aflevering zal pas plaats vinden zodra ZANGERSHEIDE de verkoper heeft geïnformeerd dat het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in de online veilingvoorwaarden is bijgeschreven op het rekeningnummer van ZANGERSHEIDE. Wanneer het paard afgeleverd wordt, dient het formulier ‘Bewijs van levering / Proof of delivery’, ingevuld en ondertekend te worden door de koper. Dit formulier dient door de verkoper aan ZANGERSHEIDE bezorgd te worden en ZANGERSHEIDE zal vervolgens de verkoper nettoprijs + de van toepassing zijnde BTW over de toewijzingsprijs zoals gedefinieerd in artikel 8 van deze voorwaarden uitbetalen. De verkoper is gehouden om een BTW-factuur op naam van de koper op te stellen. De verkochte veulens worden, op een door Zangersheide aangegeven tijdstip, maar niet jonger dan de leeftijd van 5 maanden, door de verkoper op Zangersheide geleverd. Na een positieve veterinaire keuring zal de levering aan de koper plaatsvinden.

11. In geval van terugkoop is de verkoper aan de veilingorganisatie een provisie op de toewijzingsprijs/terugkoopprijs verschuldigd. Deze provisie wordt bepaald in het standaard contract dat door de verkoper getekend moet worden na definitieve selectie.

12. ZANGERSHEIDE heeft het recht om de veiling van het paard te weigeren indien het paard ziektes of gebreken vertoont voordat of op het moment dat ze geveild zou moeten worden. De beslissing hierover berust bij de door ZANGERSHEIDE aangestelde dierenarts. Hoe dan ook blijft de verkoper de enige verantwoordelijke voor eventuele verborgen of koopvernietigende gebreken van de te koop aangeboden paarden. ZANGERSHEIDE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken, al dan niet verborgen, dewelke het paard zou vertonen. De verkoper vrijwaart ZANGERSHEIDE voor elke vordering dewelke door de koper of haar rechtsopvolger(s) lastens haar zou worden ingesteld. ZANGERSHEIDE zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de verkoper en de koper welke verband houdt met de veiling  - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht ZANGERSHEIDE een klacht krijgen van de koper welke verband houdt met de verkoper, dan zal zij de verkoper hierover direct informeren. 

13. Het aangeboden paard dient de basisinenting voor Equine Influenza/Tetanos te hebben ontvangen en hierna jaarlijks ingeënt te zijn voor Equine Influenza/Tetanos. Tevens dient het paard de basisenting voor Rhinopneumonie te hebben ontvangen en (minimaal) jaarlijks ingeënt te zijn voor Rhinopneumonie. De drachtige (draag)merries dienen eveneens een Rhinovaccinatie ontvangen te hebben op 5, 7 en 9 maanden dracht (indien reeds van toepassing).

14. De informatie dewelke vermeld wordt in de veilingcatalogus en/of getoond wordt op de videobeelden is louter informatief en strekt er toe een indruk te geven over de kwaliteiten van het paard dat aangeboden wordt. Geenszins heeft ZANGERSHEIDE de intentie aan de koper  en/of aan de verkoper garanties te verstrekken. ZANGERSHEIDE is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus en/of op de videobeelden.

15. Noch de verkoper noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat ZANGERSHEIDE de paarden heeft geselecteerd en dat het paard door een dierenarts is onderzocht.

16. In geval van een geschil tussen de Verkoper en ZANGERSHEIDE, zullen zij zich inspannen om dit geschil minnelijk op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Partijen en op de Overeenkomst.

17. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

Deze website gebruikt cookies om het functioneren en uw gebruiksgemak van deze website te verbeteren.
Lees meer